«پلوتارک» تاریخ‌نگار شهیر یونانی در وصف «سورنا» می‌گوید: سورنا در دلیری و توانایی پیشروترین ایرانی پارتی، در دوران خود بود. همچنین او از سورنا به عنوان بلندقدترین و خوش چهره‌ترین مرد زمان خود یاد کرده ‌است. سرداری که «کراسوس» فرمانده رومیان در شرق را به شیوه جنگ‌آوری پارتیان که «جنگ پارتیزانی» نامیده می‌شد، به زانو درآورد. حال فرصتی است ارزشمند تا با شنیدن این کتاب به تاریخ کهن ایران زمین نقب بزنیم.
بعدی
loading....